What the Bible Says About Muhammad
What the Bible Says About Muhammad

What the Bible Says About Muhammad

Abdurrahman Şan

According to the Bible, God said to Moses, on whom be peace:

I will raise up for them a prophet like you from among their brothers; I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. (The Holy Bible, New International Version, Deuteronomy chapter 18, verse 18).

The prophet described in the above verse must have the following three characteristics:

 1. He will be like Moses.
 2. He will come from the brothers of the Israelites, i.e., the Ishmaelites.
 3. God will put His words in the mouth of the prophet and he will declare what God commanded him.

Let us see which prophet God was speaking of.

 1. The prophet like Moses. Some people feel that this prophecy refers to the prophet Jesus, on whom be peace. But, although Jesus (peace be upon him and all of God’s prophets and messengers) was truly a prophet of God, he is not the prophet spoken of here. He was born miraculously, and finally God raised him up miraculously. On the other hand, Muhammad is more like Moses; both were born in a natural way and both died natural deaths.
 2.  From among the Ishmaelites Abraham had two sons, Ishmael and Isaac (Genesis, chapter 21). Ishmael became the grandfather of the Arab nation. And Isaac became the grandfather of Jewish nation. The prophet spoken of was to come not from among the Jews themselves, but from among their brothers, the Ishmaelites. Muhammad a descendant of Ishmael, is indeed that prophet
 3. God will put his words in his mouth ‘Neither the content of the revelation, nor its form, were of Muhammad’s devising. Both were given by the angel, and Muhammad’s task was only to repeat what he heard.’ (World Religions from Ancient history to the Present, by Geoffrey Parrinder, p. 472).
 4. God sent the angel Gabriel to teach Muhammad the exact words that he should repeat to the people. The words are therefore not his own; they did not come from his own thoughts, but were put into his mouth by the angel. These are written down in the Qur’an word for word, exactly as they came from God. Now that we know that prophet, we must listen to him, for, according to the Bible, God says: ‘I will punish anyone who refuses to obey him’ (Good News Bible, Deut. 18:19).
 5. Jesus (on whom be peace) In the Glorious Qur’an The Qur’an tells us many wonderful things about Jesus. As a result, believers in the Qur’an love Jesus, honour him and believe in him. In fact, no Muslim can be a Muslim unless he or she believes in Jesus, on whom be peace. The Qur’an says that Jesus was born of a virgin, that he spoke while he was still only a baby, that he healed the blind and the leper by God’s leave and that he raised the dead by God’s leave.

İncil Hazreti Muhammed(sav) hakkında ne der?

İncil’e göre Allah Hz. Musa’ya (as) dedi ki:

Onların kardeşleri arasından yine onlara senin gibi bir peygamber yükselteceğim. Onun diline (ağzına) kendi sözlerimi bahşedeceğim (yerleştireceğim) ve o ona emrettiğim her şeyi onlara anlatacak. (Kutsal İncil, Yeni Uluslararası Versiyonu, Tesniye 18. Bölüm, 18. Ayet)

Yukarıdaki ayette tanımlanan tarif edilen peygamber şu üç özelliğe sahip olmalıdır:

 1. O Musa (as) gibi olacak
 2. O İsrailoğulları (İsraili kardeşler) yani İsmailoğullarından gelecek
 3. Allah sözlerini peygamberin diline bahşedecek (ağzına yerleştirecek) ve o (peygamber) Allah ona ne emrettiyse onu ilan edecek

Allah’ın hangi peygamberden bahsettiğini görelim.

 1. Hz.Musa gibi bir peygamber… Bazı insanlar bu kehanetin (ilhamın) Hz. İsa’ya (as) atfedildiğini düşünmüştür ancak Hz. İsa Allah’ın hak peygamberlerinden olsa da burada bahsedilen (konuşulan) peygamber değildir. O (Hz. İsa) mucizevi bir şekilde doğdu ve sonunda Allah onu kendi katına mucizevi bir şekilde yükseltti. Diğer taraftan Hazreti Muhammed daha çok Hazreti Musa gibidir. Her ikisi de doğal yolla doğdu ve öldüler.
 2. Hazreti İbrahim’in İsmailoğulları (İsmaililer-İsraililer) arasında iki oğlu vardı. İsmail (as) ve İshak (as) (Yaratılış 21. fasıl) İsmail (as) Arap milletinin (ulusunun) atası (büyükbabası) oldu ve Hazreti İshak da Yahudi milletinin. Sözü edilen (konuşulan) peygamber Yahudilerin arasından (kendilerinden) değil kardeşleri İsmailoğulları arasındangelecekti. Hazreti İsmail’in soyundan gelen HazretiMuhammed gerçekten de bu peygamberdir (bahsedilen)
 3. Allah sözlerini onun diline bahşetti (ağzına yerleştirdi). Ne vahyin içeriği ne de biçimi Hazreti Muhammed’in tasarladığıydı (tasarımı değildi). Her ikisi de (biçim ve içerik) melek tarafından verilmişti. Muhammed’in (as) görevi sadece ne duyduysa onu tekrar etmekti. (Antik çağdan günümüzde dünya dinleri Geoffrey Parrinder sayfa 472) Allah melek Cebrail’i Hz.Muhammed’e (as) ona insanlara tekrar etmesi gereken sözleri (vahiy) tam olarak öğretmesi için gönderdi. Bu nedenle sözler  (vahiy) onun değildi. Onlar (vahiyler) onun kendi düşüncelerinden gelmiyordu ancak melek (Cebrail) tarafından onun ağzına yerleştirilmişti. Bunlar (vahiyler) Allah’tan geldiği gibi (değişikliğe uğramadan) kelime kelime Kuran’a yazıldı. Peygamberi dinlememiz gerektiğini bildiğimize (öğrendiğimize) göre İncil’de Allah şöyle der (buyurur): Ona uymayan herkesi cezalandıracağım. (İncil, Deut 18:19)
 4. İsa (as). Yüce Kuran bize Hazreti İsa hakkında müthiş şeyler anlatır. Sonuç olarak Kuran’a inananlar onu sever ona onur duyar ve inanırlar. Aslında bir Müslüman Hz. İsa (as) inanmadıkça Müslüman olmaz. Kuran der ki İsa bir bakireden doğdu. Bebekken konuştu. Kör ve cüzzamlıları Allah’ın izniyle iyileştirdi ve yine Allah’ın izniyle ölüleri diriltti.

Bir cevap yazın