Tevrat’ta ve İncil’de Hazreti Muhammed
Tevrat’ta ve İncil’de Hazreti Muhammed

Tevrat’ta ve İncil’de Hazreti Muhammed

Tevrat’ta ve İncil’de Hazreti Muhammed*

  • Islam commands Muslims to love and believe in all the Messengers and Prophets, for they were the best of mankind. Islam clarifies that disbelieving in one of them is tantamount to disbelief in all of them. When a Muslim believes in Muhammad but disbelieves Jesus, he is not considered a Muslim even if he believes in Muhammad. Similarly, if one disbelieves in Muhammad but believes in other prophets, he is a disbeliever in all the prophets Allah informs us in the Quran that Muhammad is mentioned in the Torah and gospel through his descriptions and actions.

İslam Müslümanlara tüm resul ve nebilere inanmayı ve sevmeyi emreder. Çünkü peygamberler insanlığın en hayırlısıydılar. İslam bunlardan (peygamber ve elçiler) birine inanmamanın hepsine inanmamakla aynı olduğunu açıklar. Bir Müslüman, Hazreti Muhammed’e inanıp Hazreti İsa’yı inkâr ederse; Hazreti Muhammed’e inansa da Müslüman kabul edilmez. Tıpkı, bir kimsenin Hazreti Muhammed’i inkâr edip diğer peygamberleri kabul etmesi gibi. Allah, Kuranı Kerim’de Hazreti Muhammed’in Tevrat ve İncil’de de zikredildiğini (ayetleriyle)bildirmektedir.

(Bu bölümde müellifimiz Kuran-ı Kerimden örnek ayetler vermiştir. Metni kısaltmak amaçlı yazılan ayetleri yazıp tercüme etmektense sure isimleriyle ayet numaralarını vereceğiz: Müellifin örnek olarak verdiği ayetler, Saf Suresi 6.Ayet, Al-i İmran Suresi 71. ve 81.Ayetler, Maide Suresi 15. ve 16. Ayetler.)

  • As for what is said about Muhammad not being mentioned in the Torah and Gospel this is a blatant lie. Christians and Jews have hidden the facts regarding the prophet Muhammad in their respective scriptures.

Tevrat ve İncil’de, Hazreti Muhammed’in zikredilmediğine dair söylenenler apaçık yalandır. Hristiyanlar ve Yahudiler kendi kitaplarında Hazreti Muhammed’e dair gerçekleri gizlemişlerdir.

  • Isiah 29:12

And if the document is given to one who cannot read and he is asked to read it he will say I can’t read.

Ve o belge (Kuran-I Kerim) okuyamayan birine verildiğinde ve ondan okunması istendiğinde; o kişi (Hazreti Muhammed) ben okuyamam diyecektir.

Who is this who cannot read other than Muhammad?

O okuyamayan kişi Hazreti Muhammed’den başka kimdir?

Those who follow the messenger the prophet who can neither read nor write whom they find written with them in the Torah and the Gospel. (7:157)

Onlar Tevrat’ta ve İncil’de yazılı olarak buldukları ümmi (okuma yazma bilmeyen) Peygambere (Hazreti Muhammed) uyanlardır. (Araf Suresi 157.Ayet)

  • John 14:30

I cannot speak with you much longer, because the ruler of this world is coming.

Seninle daha fazla konuşamam; çünkü bu dünyada hüküm verecek geliyor.

Who is the ruler of this World after Jesus except for Muhammad?

Hazreti İsa’dan sonra bu dünyada hüküm verecek kimdir?

The message was sealed with him, and he was given the complete Shariah which suits all times and places.

Mesaj onunla mühürlendi ve ona tüm zamana ve mekâna uyan eksiksiz bir Şeriat verildi.

  • John 1:15-20

The Jews sent priests to him to find out who he was. He confessed ‘’ I am not the Christ.’’ And they asked him, ‘’What then? Are you Elijiah? And He said: ‘’I am not.’’ Are you that Prophet? And he answered No… And they said to him: Why do you baptize then, if you are not the Christ, nor that Prophet?

Yahudiler, onun kim olduğunu öğrenmek için ona rahipler gönderdiler. O, “Ben İsa değilim” diye itiraf etti. Ona, “O zaman nesin? İlyas mısın?’’  diye sordular. O dedi ki: ‘’Değilim’’. ‘’O Peygamber sen misin?’’ O da, ‘’hayır’’ diye cevap verdi. Ve ona dediler ki: ‘’Eğer sen Mesih ya da o Peygamber değilsen neden vaftiz ediyorsun?’’

That Prophet is not Jesus, but Muhammad because John the baptist continued preaching and baptizing and foretelling the coming of that Prophet during the lifetime of Jesus.

Bu Peygamber Hazret İsa değil, Hazreti Muhammed’dir; çünkü Yahya (A.S), Hazreti İsa’nın yaşamı boyunca, o Peygamberin (Hazreti Muhammed) geleceğini vaaz etmeye ve vaftiz etmeye devam etti.

  • John 14:16         

The Prophet Jesus foretold the coming of another Prophet, whose name would be ‘’Periqlytos’’ or ‘’ Paraclete’’ or ‘’Paracalon’’ and who (that is whose teaching) would last forever, I will pray the Father, and He shall give you another Comforter ( Periqlytos) that he may abide with you forever.

İsa Peygamber de adı ”Periklytos” ya da ”Paraclete” ya da ”Parakalon” olacak ve (öğretisi de adı gibi) sonsuza kadar sürecek başka bir Peygamberin geleceğini önceden bildirmiştir. Allah’a (İncil’de ‘’Baba’’ şeklinde geçen kelimeyi Allah şeklinde tercüme ettik) dua edeceğim ve Allah sizinle sonsuza kadar kalacak başka bir Peygamberi (ki övgülere en layık) (Periqlytos) verecektir.

The Word ‘’periqlytos’’ means illustrious, renowned, and praiseworthy and this exactly what the name ‘’Ahmed’’ means. It is confirmed in the Quran that the Prophet Jesus did prophesize that a Prophet named ‘’Ahmed’’ would come after him.

Periqlytos kelimesi şanlı, takdire şayan, övgülere layık demektir ve Ahmed isminin anlamı da tam olarak budur. Hz. İsa’nın kendisinden sonra “Ahmed” adında bir peygamberin geleceğini haber verdiği Kuran’da da teyit edilmiştir.

And remember when Jesus the son of Mary, said: O children of Israel I am the Messenger of Allah unto you confirming the Torah which came before me and giving glad tidings of a Messenger to come after me whose name shall be Ahmed. (61:6)

Meryem oğlu İsa’nın ne söylediğini hatırlayın: ‘’Ey İsrailoğulları ben, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayan ve benden sonra gelecek olan adı Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah’ın elçisiyim.’’ (Saf Suresi 6.Ayet)

Çeviren: Abdurrahman Şan

Kaynak: The Educational Department in Madar al-Watan


* Tercümesini yaptığımız eserin orijinal adı şu şekildedir: Muhammad in the Torah and Gospels. Bu eser orijinal halinde 32 sayfa olmakla birlikte bu çalışmada kısaltılmış, genel itibariyle kutsal metinlerdeki ayetler üzerinde durulmuştur.

Bir cevap yazın