Dâru’l-Küttâb
Arap Dili ve Belâgatı

Arap Dili ve Belâgatı

Arap Dili ve Belâgatı İleri/Akademik Okuma Listesi

BELÂGAT

 1. el-Belâğatu’l-vâzıha (Ali el-Carim)
 2. Cevâhiru l-belâğa fi’l-meânî ve’l-beyân ve’l-bedî  (Ahmed el-Hâşimî)
 3.  İlmü’l-meânî, b. İlmü’l-beyân, c. İlmü’l-bedi’ (Abdülaziz Atîk)
 4. Belâgat (Nusrettin Bolelli, Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları)
 5. Belâgat (Ali Bulut Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları)
 6. Delâilü’l-i’câz, b. Esrârü’l-belâga (Cürcânî)

SARF-NAHİV

 • Ķatru’n-nedâ ve bellu’s-sadâ (İbn Hişâm)
 • el-Kavâid (İbn Hişâm)
 • İzhârü’l-esrâr (Birgivî)
 • Unḳudü’z-zevâhir (Ali Kuşçu)
 • en-Nahvü’l-vafî (Abbas Hasan)
 • el-Kavâ’idu’l-esâsiyye lil-luğati’lArabiyye (Ahmed b. İbrahim b. Mustafa el-Hâşimî)
 • Şeza’l-‘arf fi fenni’s-sarf (Ahmed el-Hamlavî)
 • Esrârü’l-arabiyye (İbnü’l- Enbârî)
 • Sâhıbî fi fıkhi’l-luga (İbn Fâris)

ARAP EDEBİYATI TARİHİ-LİTERATÜR

 1. İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler (Edt. İsmail Güler, İSAM Yayınları)
 2. el-Belâga tetavvür ve târîh (Şevki Dayf)
 3. el-Mûcez fî târîhi’l-belâga (Mâzin Mübârek)
 4. Târîhu’l-edebi’l-arabî (Şevkî Dayf)
 5. Arap İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi, Kenan Demirayak, Cantaş Yayınları)
 6. Abbasi Edebiyatı Tarihi (Kenan Demirayak Aktif Yayınları)
 7. Arap Edebiyatı Tarihi Osmanlı Dönemi Mısır ve Biladu’ş-Şam Bölgesi (922-1217/1516-1802), Kenan Demirayak.
 8. Târîhu’l-edebi’l-arabî (Ahmet Hasan Zeyyat)
 9. Târîhu’l-edebi’l-arabî (Hannâ el-Fâhûrî)
 10. Klasik Arap Literatürü (Ignace Goldziher, Vadi Yayınları)
 11. Eski Arap Şiiri (Nihad Çetin, Kapı Yayınları)

YAN OKUMALAR

 • Dil Söz ve Fesâhat (Taha Boyalık, Klasik Yayınları)
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. (1 ve 2) (Mehmet Rıfat. Om Yayınları)
 • Genel Dilbilim, Necip Üçok.
 • Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi (Osman Güman, İSAM Yayınları)
 • Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar  (Mehmet Şirin Çıkar.
 • Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri, Harun Öğmüş, İSAM Yayınları)
 • Arap Dili Grameri Tarihi: (Başlangıçtan Günümüze)   (Kenan Demirayak- Selami Bakırcı Fenomen Yayıncılık)
 • Kur’an Dili ve Retoriği (Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları)
 • Arapçanın Söz Varlığı (Soner Gündüzöz,Grafiker Yayınları)
 • Sekkâkî’de Belâgat Tasavvuru, Marmara Üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Abdullah Yıldırım.

Makaleler

 1. Mustafa el-Alvanî, Arap Dilinde Teradüf (Eşanlamlılık), çeviren: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 231-236.
 2. William SMYTH, Belâgat İlmi’nin Standart Hale Gelen Düzenlenişi ve Es-Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’u, çev. Abdullah YILDIRIM, İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası, S. 22 (t.y.), s. 216.
 3. Numan Konaklı, İ‛câzü’l-Kur’ân Fikri: Mahiyet, Tarihsel Süreç ve Literatür, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 43 (2012/2), 251-290.
 4. Ahmet Bostancı, Arapçada Dua Üslûbu, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 14, s. 25-48.
 5. Mehmet Cevat Ergin, Arap Dilinde Nahvi İlletlerin Doğuşu Üzerine, Sayı: 1, Bahar 2009.
 6. Muammer Sarıkaya, Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu, Bilimname: Düşünce Platformu, 2004/1, cilt: II, sayı: 4, s. 117-131.
 7. M. Cevat Ergin, Basra ve Kûfe Ekollerinin Kullandıkları Farklı Nahiv Terimleri, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, cilt: V, sayı: 1, s. 39-66.
 8. Kadir Kınar, ABDULKAHİR EL-CÜRCANİ’NİN NAZM TEORİSİ, Sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 13 / 2006, s. 65-101.
 9. Tâhâ Huseyn, el-Câhız’dan Abdulkâhir Dönemine Kadar Arap Belağatı, çeviren: M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 8, s. 131-157.
 10. Şahabettin Ergüven, Arap Dilinde Lahn’ın Ortaya Çıkışı ve İlk Görüntüleri, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, cilt: VI, sayı: 11, s. 155-183.
 11. Roger Allen, Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı, çeviren: Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 129-149.
 12. Ahmet Bostancı, Arap Dilinde Bir Mecaz-ı Mürsel Türü Olarak Aynı Kökten Türeyen Farklı Kelimelerin Birbirlerinin Yerine Kullanılması -Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir İnceleme, Usûl: İslam Araştırmaları, 2010,13. sayı, s. 41-64.

DİA Maddeleri:

 1. Arap Maddesi,
 2. Nahiv Maddesi
 3. Sarf Maddesi
 4. Belâgat Maddesi
 5. Vaz’ Maddesi
 6. Aruz Maddesi
 7. Şiir Maddesi

Not: DİA’da yer alan Arap Dili ve Belâgatı’yla ilgili maddeler okunabilir.

Mustafa ÖZÇELİK