Dâru’l-Küttâb
İslâm Hukuku

İslâm Hukuku

İslam Hukuku İleri/Akademik Okuma Listesi

 1. Mukayeseli İslam Hukuku 3 Cilt (Hayreddin Karaman-İz Yayıncılık)
 2. Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri (İbrahim Kâfi Dönmez, İSAM Yayınları)
 3. Fıkıh Usulü İncelemeleri (İbrahim Kâfi Dönmez, İSAM Yayınları)
 4. Ahvalü’ş-Şahsiyye fi Şeriati’l-İslamiyye (Muhammed Muhyiddin- Mektebetü’l-Hanifiyye (ARAPÇA)
 5. İslam Hukuku (Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Ensar Yayınları)
 6. Fıkıh Usulü (Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Ensar Yayınları)
 7. İslam Hukuk İlminin Esasları( Zekiyyüddin Şaban, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)
 8. El-Veciz fi Usuli’l-Fıkh (Vehbe Zuhayli, Daru’l-Fikr (ARAPÇA)
 9. Güncel Fıkıh Problemleri )Enver Osman Kaan, Rağbet Yayınları)
 10. İslam Hukukuna Giriş (Saffet Köse, Hikmetevi Yayınları)
 11. Güncel Fıkhi Konular (Ali Kaya, Emin Yayınları)
 12. El-Hidaye-Merğinani (Daru’l-Mizan (ARAPÇA)
 13. El-İhtiyar li Talil el-Muhtar (Mevsıli (ARAPÇA)
 14. Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (Mehmet Erdoğan, Ensar Yayınları)
 15. İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi (Mehmet Erdoğan, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları)
 16. Buhara Hukuk Okulu (Mürteza Bedir, İSAM Yayınları)

Orhan ADSAN