Dâru’l-Küttâb
Hadis

Hadis

Hadis İleri/Akademik Okuma Listesi

Genel Sünnet/Peygamber Algısı

1- Nebevi Sünnet (Muhammed Gazali, Ekin Yayınları)

2- Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık (Aynur Uraler Işık, Yayınları)

3- Sahabenin Sünnet Anlayışı (Bünyamin Erul, Diyanet Yayınları)

4- İslam Peygamberi (Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları)

5- Sünnet-Vahiy İlişkisi (Mustafa Genç, Beka Yayınları)

6- Vahiy-Akıl Dengesi Açısından Sünnet (Mehmet Erdoğan, İFAV Yayınları)

Hadis Usûlü, Istılahları, Edebiyatı ve Tarihi

1- Hadis Edebiyatı (İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları)

2- Buhârî’nin Kaynakları (M. Fuad Sezgin, Kitabiyat)

3- Hadis Edebiyatının Oluşumu (Ömer Özpınar, Ankara Okulu)

4- Hadis I-II (Ali Yardım, Damla Yayınları)

5- Hadis Istılahları (Abdullah Aydınlı, İFAV Yayınları)

6- Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları (Subhî es-Sâlih, İFAV Yayınları)

7- Hadis Tarihi (Ahmet Yücel, İFAV Yayınları)

8- Hadis Usûlü (Ahmet Yücel, İFAV Yayınları)

9- Hadiste Tespit Yöntemi (Abdullah Aydınlı, Kitabevi Yayınları)

10- İlk Devir Hadis Edebiyatı (Azâmi, İz Yayıncılık)

11- Sünneti Anlamada Yöntem (Yusuf el-Kardavî, Nida Yayınları)

Hadis İlimleri ve Meseleleri

1- Alternatif Hadis Metodolojisi (Hayri Kırbaşoğlu, Kitabiyat)

2- Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları (İbrahim Hatiboğlu, İz Yayınları)

3- Hadîsi Yeniden Düşünmek (Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu)

4- Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları (İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları)

5- Hadislerin Sayısı (Mustafa Karataş, Nun Yayınları)

6- Hadiste Metin Tenkidi (Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları)

7- Hadiste Ricâl Tenkîdi (Emin Âşıkkutlu, İFAV Yayınları)

8- İslam Düşüncesinde Sünnet (Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu)

9- Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Mehmet Görmez, Diyanet)

10- Hadiste Metin Tenkidi Metotları (Dümeyni, Kitabevi Yayınları)

11- Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri (Mehmet Ali Yargı, Ensar Neşriyat)

12- Metin Tenkidi (Salahattin Polat, İFAV Yayınları)

13- Mevzu Hadisler (Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları)

Farklı Hadis/Sünnet Algıları

1- Ebû Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet (Metin Yiğit, İz Yayınları)

2- Ebû Yusuf’un Hadis Anlayışı (Mehmet Özşenel, Klasik Yayınları)

3- Ehl-i Sünnet’in Kurucu Ataları (Hayri Kırbaşoğlu, Otto Yayınları)

4- Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı (İshak Emin Aktepe, İnsan Yayınları)

5- İhtilâfu Mâlik ve’ş-Şâfiî (Şâfiî, çev. İshak Emin Aktepe, İz Yayınları)

6- İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu (İsmail Hakkı Ünal, Diyanet)

7- İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler (Sönmez Kutlu, Kitabiyat Yayınları)

8- İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek (Daniel Brown, çev. Sabri Kızılkaya-Salih Özer, Ankara Okulu)

9- İslâm Fıkhı ve Sünnet (Mustafa el-A’zamî, çev. Mustafa Ertürk, İz Yayınları)

10- Matüridilikte Hadis Kültürü (Hüseyin Kahraman, Emin Yayınları)

11- Mutezile ve Hadis (Hüseyin Hansu, Kitabiyat Yayınları)

12- Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi (Ahmet Yücel)

13- Oryantalistik Hadis Araştırmaları (Juynboll, çev. Mustafa Ertürk, Ankara Okulu)

14- Tasavvuf Kültüründe Hadis (Muhittin Uysal, Yediveren Yayınları)

15- Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları (Ahmet Yıldırım, Diyanet)

16- Şah Veliyyullah Dehlevî’den Günümüze Pakistan ve Hindistan’da Hadis Çalışmaları (Zaferullah Daudî, İnsan Yayınları)

 Hasan ÇAKAR