Dâru’l-Küttâb
Kelam

Kelam

Kelam İleri/Akademik Okuma Listesi

1- İslam’da İnaç Esasları (İlyas Çelebi-Bekir Topaloğlu-Yusuf Şevki Yavuz, Çamlıca Yayınları)

2- Kelam İlmine Giriş (Bekir Topaloğlu, Damla Yayınevi)

3- Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi (Cağfer Karadaş, Ensar Neşriyat)

4- İslam Düşüncesinde Tevhid (Mevlüt Özler, Rağbet Yayınları)

5- Allah İnancı (Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları)

6- İmam-ı Azam’ın Beş Eseri (çev. Mustafa Öz, İFAV Yayınları)

7- Açıklamalı İlmi Kelam Dersleri/Muvazzaf İlmi Kelam (Ömer Nasuhi Bilmen, Semerkand Yayıncılık)

8- Kelam Terimleri Sözlüğü (İlyas Çelebi-Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları)

9- Milel ve Nihal (Muhammed eş-Şehristani, çev. Mustafa Öz, Litera Yayıncılık)

10- İslam Düşüncesinin Teşekkül Dönemi (W. Montgomery, çev. Osman Demir, Ketebe Yayınevi)

11- Sistematik Kelam (Mehmet Evkuran, Bilay Yayınları)

12- Kelam El Kitabı (ed. Şaban Ali Düzgün, Grafiker Yayınları)

13- Kelam’da Yenilik Arayışları (M. Sait Özervarlı, İSAM Yayınları)

14- İslam Düşünce Gelenekleri/Kelam-Felsefe-Tasavvuf (Ömer Türker, Ketebe Yayınevi)

15- İslam Düşüncesinde Din-Felsefe Vahiy-Akıl İlişkisi (Ali Bulaç, Çıra Yayınları)

16- Kitâbu’t-Tevhid/ Açıklamalı Tercüme (Ebu Mansur El-Mâturidî, çev. Bekir Topaloğlu İSAM Yayınları)

17- İmam Maturidi’de Akıl-Vahiy İlişkisi (Hülya Alper, İz Yayıncılık)

18- Matüridiyye Akaidi (Nureddin es-Sabuni, çev. Bekir Topaloğlu, İFAV Yayınları)

19- Eş’ari Kelamı El-Lüma fi’r-Red Alâ Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bida’ (Ebu’l-Hasan el-Eş’ari, çev. Kılıç Aslan Mavil- Hikmet Yağlı Mavil, İz Yayıncılık)

20- İnanç Esasları Kılavuzu Kitâbu’l-İrşâd (İmamü’l-Haremeyn el-Cüveynî, TDV Yayınları)

21- Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe (Fahreddin er-Râzî, çev. Eşref Altaş, Klasik Yayınları)

22- Şerhu’l Akaid (Sadettin Taftazani, çev. Talha Hakan Alp, İFAV Yayınları)

23- Ebu’l-Hasen el-Eş’ari’de Nazar ve İstidlal (Hüseyin Aydın, Fecr Yayınevi)

24- Maturidiler ile Eş’ariler Arasındaki Görüş Ayrılıkları (Düşün Yayıncılık)

25- Mutezile’nin Kelami Problemleri/Hakim el-Cüsemi Örneği (Ramazan Yıldırım, İşaret Yayınları)

26- İslâm İnanç Esas Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdulcebbar (İlyas Çelebi, Rağbet Yayınları)

27- Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam (Mehmet Evkuran, Araştırma Yayınları)

 28- İlm-i Kelam ve Diğer İlimlerle İlişkileri (Melikşah Sezen, Kayıhan Yayınları)

29- İslam Düşüncesinde İman Kavramı (Toshihiko İzutsu, çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yayınları)

30- Yeni İlmi Kelam (İsmail Hakkı İzmirli, Ankara Okulu)

Abdülkadir MERSİN